HIỂU NGẮN GỌN VÀ CHÍNH XÁC VỀ NỀN KINH TẾ ‘XHCN’

( Nguyễn Tất Thịnh )

Một số người tìm hiểu về nền KT XHCN, nói : càng đọc càng mung lung, và ‘PHÁT TRIỂN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG THEO ĐỊNH HƯỚNG  CNXH’ là sao ? Họ đề nghị tôi tóm lược

Chúng ta biết hoạt động kinh tế thế giới cho đến nay với những công thức sau :
. về Sở Hữu : của anh là của anh, của tôi là của tôi , của chung thì theo cổ đông
. Thị trường đầy đủ , là lực lượng vận hành ‘vô hình’ với 3 QL trụ cột ( giá trị , cạnh tranh , cung cầu ) – phi thời không trong toàn cầu ; ai là ai, mạnh hay yếu thể hiện năng lực trong đó
. Anh có năng lực, giá trị, sản phẩm, thành tựu kinh tế gì hãy quy ra bằng Tiền ( thước đo GT và là phương tiện trung gian toàn diện ) ; hãy có Tiền để thoả mãn mọi nhu cầu , và dù có bao nhiêu anh sẽ trắng tay khi không vận hành được nó
. Kinh tế Tri Thức : từ xưa đã cần tri thức , rất nhiều đại trí thức phát triển … Nay là : công nghệ 4.0 + không gian KT toàn cầu với sức mạnh tri thức + quản trị hiện thực hoá tư tưởng nhân văn

CÒN KT XHCN ( rất siêu dị quy luật, siêu áp quyền lực, siêu hình hệ thống ), như sau :

. CÔNG THỨC SỞ HỮU : của bạn là của Công, của Công được Nhà nước QL và do Đảng lãnh đạo ( vài người cao nhất trong hệ thống chính trị )

. PHƯƠNG THỨC SX : làm chủ tập thể của NLĐ + kế hoạch hoá nền KT tập trung bao cấp + mô hình DNNN và HTX  Địa phương

. LỰC LƯỢNG SX : toàn bộ công cụ và tư liệu SX do Nhà nước cấp phát + con người được đào tạo, tuyển chọn, phân công theo tiêu chí Nhà Nước ban hành + đầu tư phát triển do Nhà nước quy hoạch

. LÀM : theo phân công hành chính + phong trào thi đua + quy hoạch & kế hoạch

. HƯỞNG : theo phân loại ( Hồng trước, Chuyên cuối ) thể hiện bằng Lương và Tem Phiếu

. TIỀN : là phương tiện của Nhà Nước ( phi thị trường ) để thực hiện chế độ phân phối gắn với tem phiếu ( A B C D E ) cho người trong ‘biên chế’

HẬU QUẢ : ai sống trong thời đó ( từ cuối thập niên 50 – 80 / thế kỷ 20 hẳn đã biết rõ !

Thể chế KT của các QG cần chọn Mô hình KT TT , chứ không thể ‘đánh võng’ với Mô hình KTXHCN . Tuy nhiên cần QL của Nhà nước là tất yếu ( tạo nên tính thống nhất, kỷ cương trật tự, quy hoạch vùng miền, khai phóng phát triển nội – ngoại )