Đời Và Thơ

CHÚC ĐIỀU ‘THÊM / BỚT’ CHO NĂM MỚI
NÀNG XUÂN
TAN ĐI NỖI NIỀM CÙNG TẢN ĐÀ
ĐI LÊN TỪ MỘT, THÀNH TỰU TỪ BA
ĐỨC NGƯỜI LÀ HÀNH ĐẠO TRỜI
THIỀN SINH
CHÚNG TA MƯU SINH
KHÚC ĐỒNG DAO 9