Đời Và Thơ

TÔI HẰNG NGHIỆM THẤY
CHÚC ĐIỀU ‘THÊM / BỚT’ CHO NĂM MỚI
ĐI LÊN TỪ MỘT, THÀNH TỰU TỪ BA
ĐỨC NGƯỜI LÀ HÀNH ĐẠO TRỜI
THIỀN SINH
CHÚNG TA MƯU SINH
KHÚC ĐỒNG DAO 9
ĐỒNG DAO số 8
NGỘ LÊN THÁI LAI