Đời Và Thơ

Đội Đạo mà bước đi
Trăn trở về ‘Bao nhiêu’ ???