Đời Và Thơ

TAN ĐI NỖI NIỀM CÙNG TẢN ĐÀ
Đội Đạo mà bước đi