Đời Và Thơ

TAN ĐI NỖI NIỀM CÙNG TẢN ĐÀ
Đội Đạo mà bước đi
Trăn trở về ‘Bao nhiêu’ ???
Hẹn hò mùa Sakura
Khóc cho những con Chim