Cập nhật

ĐỒNG DAO số 10
VỀ VÀI HIỆN TƯỢNG KINH TẾ – XÃ HỘI
‘ĐỐI THOẠI’ VỚI ĐỨC CHÚA TRỜI
TẠO HÓA & CUỘC SỐNG CON NGƯỜI
NHÌN THẤY & KHÔNG….CHỈ LÀ SỰ THIẾU VẮNG