ĐỒNG DAO số 10

Nguyễn Tất Thịnh

………

Tôi tự nghiệm thấy , khi hành vi nào từ ba lần trở lên thì bắt đầu  trở thành nhận thức sâu hơn có ‘đà’  để tiếp theo. Khi duy trì liên tục hành vi đó từ 30 ngày trở lên sẽ là thói quen gần như tự nhiên. Trong bài Đồng Dao này tất yếu là tôi nói về hành vi tốt, tích cực cho mục tiêu sống hay. Mọi điều  không bao giờ là nhỏ khi đặt trong tính mục đích, hay trong một hệ thống mục tiêu – chỉ được xem là hữu ích hay không mà thôi.

 

Ta mang lắm thứ
Chẳng thấy hơn gì

Đi tìm điều quý
Vượt khó trở ngăn
Lòng tự bảo ban
Quá tam nên vận

Không hạn nào ba
Thành sự tại ta
Muốn may, hãy cố
Vượt qua thách đố

Lần một sửa mình
Lần hai thông minh
Lần ba quyết chí
Thành tâm thánh ý
Đất Trời trợ ta
Bốn thông  mở ra
Năm là phát khởi

Nhiều khi mệt mỏi
Hãy tạm nghỉ chân
Buông tham si sân
Ngước lên cao rộng
Nghe tim đập rộn
Tay xoè năm ngón
Là thực của ta
Nào: một, hai, ba….