Hình dung về Kinh tế – Khủng hoảng – Quản lý nhà nước và Hành động của Doanh nghiệp

Hình dung về Kinh tế – Khủng hoảng – Quản lý nhà nước và Hành động của Doanh nghiệp

Kinh tế là mối quan tâm của tất cả mọi người. Cuộc khủng hoảng Kinh tế – Tài chính Toàn cầu hiện nay ( 2009 ) – mà qui mô và tính chất của nó – chưa từng có tiền lệ, giúp chúng ta một cơ hội nhìn nhận lại tất cả những vấn đề liên quan đến Kinh tế và Quản lí nó, vì tác động đến bàn ăn của từng Gia đình cho dù người đó là ai ( đặc biệt nếu là Người Lao động đích thực ở mọi ngành nghề và cương vị trong Xã hội )…

Như thường lệ, tôi đã say mê nghiên cứu về nó và phát triển đi đến tổng kết thành những slide sẽ trình bày dưới đây… Tôi dùng trong giảng dạy, thuyết trình và nói chuyện chuyên đề… Tôi cảm nhận được rằng những người nghe không gặp phải vướng mắc nào về cách đọc hiểu nó (có lẽ do được trình bày trực tiếp bằng ngôn ngữ ? )… Trình bày dưới dạng Sơ đồ nó phản ánh tính tổng hợp / hệ thống / và logic cao… đặc biệt phát triển tư duy của người xem…

Việc nghiên cứu những slide này, tự nó trợ giúp các đối tượng (từ người dân, các Doanh nghiệp đến Chính Phủ ) đi đến kết luận hành vi Kinh tế và thái độ của mình… Tuy nhiên tôi sẽ đề cập kĩ ở các bài sau….

Tôi cho rằng nếu chỉ nói về một Kĩ năng thì quá ít và giống như đem cho người khác “cái ngọn sau khi đã chiết khỏi cành”, mà hãy đề cập đến một Nhãn quan mang tính Phương thức Tư duy Nền tảng để các đối tượng có thể tự định hình nên các Cách thức với quan điểm: “Dĩ bất biến, Ứng vạn biến”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.