2014

CẢM NHẬN NHẬT BẢN
Con đường của sự nổi danh!
Sáng Ngộ để Vị Lai
Anh là Miền băng giá
Đối thoại Nhân Sinh Quan
Trả xong Nợ, nhẹ mà đi
Khả năng ‘TIÊN TRI’ SỰ VẬT
Hành trình đắc Đạo của Ngộ Không