ghi nhanh về một buổi ‘tiếp dân’

Ghi nhanh về một buổi ‘tiếp dân’