Kết hợp ba cơ chế đối với trách nhiệm thực thi Công vụ