TỪ COVID 19 SUY NGHĨ VỀ VŨ TRỤ & CÁC TỔ CHỨC VI MÔ

Nguyễn Tất Thịnh

……….

Tôi đã có bài diễn thuyết về Định lý Bất toàn của GODEL ( từ Vũ trụ quan đến Nhân sinh quan )

Thời gian gần đây tôi tiếp tục diễn đạt chia sẻ với các bạn Doanh nhân ở Tp.HCM và Hà Nội về chủ đề ‘từ Covid 19 đến suy nghiệm và ứng dụng vào định hướng hoạt động của tổ chức doanh nghiệp ( Vi Mô ). 

Hai chủ đề nói trên gắn bó với nhau về các nội hàm. Dưới đây là  tríc ra các slides chủ yếu nhất để cùng tham khảo

‘TỔ CHỨC CHÂN PHÁC ’ :  Gene Gốc ( không bị tạp ) của tổ chức (thành giá trị cốt lõi) cần xác quyết 3 mệnh đề về ‘tính Chân phác’:

-Sự vật (A): có thể hiểu là người / máy / văn bản / bộ phận…) thì phải là chính nó (A: với nguyên tính Một / Riêng / Khác) so với (B,C….Z), dù có thế nào. Tính Chất phác của (A) chính là khả năng GENE bảo tồn được nguyên tính của Nó.

-Khi chọn (A) hoặc (B) / (C)… sử dụng gì, thì phải tôn trọng ‘nguyên tính của Nó’ với sự xác lập những điều kiện tồn tại và duy trì được Nó. Khi biến (A) thành (A’) làm mất nguyên tính, sẽ làm giảm đề nguyên / miễn dịch / kháng thể của (A), và (A’) dễ thành ‘gốc tự do’ gây bệnh cho hệ thống.

-Khi (A) + (B) +…à (X) thì nguyên tính (A) và (B) đều có và nhận ra được trong (X) dù hàm lượng thế nào, nhưng nếu tính trồi mới của (X)  không hữu ích và suy đồi, thì đó là kết hợp sai hỏng. Nếu tiếp thêm bao nhiêu (A) hay (B) hoặc (C) , thì (X) càng có hại.

…………

Tôi xin nhấn mạnh rằng : mỗi Cá Nhân / hay Tổ Chức nếu giữ cho mình tính ‘Chân Phác’ từ cấu trúc đến hoạt động bên trong ( dù có những cám dỗ hay thách thức, tác động bên ngoài ) thì mới  khởi phát nên  ‘Nội Năng’ để vượt qua và từ nhỏ đến ‘tầm vóc’ . Chúng ta đang đứng trước cơ hội của thời đại ‘Cách mạng Công nghệ lân thứ tư’  , nếu không ‘Chân Phác’ thì không thể đi vào thời kỳ này được ( ví dụ : với Vũ Trụ thì 2*3 = 6 là chính xác tuyệt đối, máy tính hiện đại vận hành đúng như thế,  nên mới hiểu và hiện thực được công thức vĩ đại E = m.c2 ( Albert Einsstein ) nhưng làm ăn phết phẩy, biến báo, xê dịch, gian dối…thì chịu !!!