10 NGƯỜI ĐÁNG ĐI CÙNG ĐƯỜNG

Nguyễn Tất Thịnh

………..

. Đi với Người Chu Toàn, sa vào hoang mạc cũng không lo không còn cái thiết yếu
. Đi với người Nghĩa Hiệp, dù va vào oan trái cũng tìm lại được sự công bằng
• Đi với Người Chí Hướng , biết phải dụng mình hữu ích với sở trường
• Đi với Người Sâu Sắc, đến đâu cũng thấy ý nghĩa hay ho của vạn vật
. Đi với Người Quảng Đại, mỗi ngày tự dọn được lòng tiểu nhân mà thoáng tâm
• Đi với Người Lương Chính, qua nơi dữ dội cũng gặp được Quý Nhân
• Đi với Người Bình Tĩnh, đang giữa tâm bão cũng biết rằng rồi sẽ qua
• Đi với Người Tín Nhiệm, hoàn cảnh nào cũng có thành trì cho giải pháp
• Đi với Người Bản Lĩnh, thấy trong mình bộc lộ chí khí hơn thường
. Đi với Người Thông Thái, bốn phương dù chưa biết cũng sẽ mở ra

(*) Khi chưa tìm được Ai đi cùng, nếu mang ‘trí tâm hành đạo’ sẽ có Bồ Tát