2019

NHÌN THẤY & KHÔNG….CHỈ LÀ SỰ THIẾU VẮNG
ĐI LÊN TỪ MỘT, THÀNH TỰU TỪ BA
ĐỨC NGƯỜI LÀ HÀNH ĐẠO TRỜI
CHÚT GHI CHÉP VỀ XỨ NGƯỜI
ĐỐI THOẠI GIỮA IP và VÀ AI
THIỀN SINH
CHÚNG TA MƯU SINH
LỜI CỦA CÁC NHÀ ĐỘC TÀI XƯA NAY