Hành Trình Suy Ngẫm

HÀNH TRÌNH SUY NGẪM

THIỀN ĐỊNH NHÂN NĂNG
ƠN DANH ĐỨC CẢ SÁNG
LẬP NGÔN-CỦA VÀI LOÀI
TÔI NGỘ RA KHI HƯỚNG TỚI THƯỢNG ĐẾ
HÃY CHỌN CHO MÌNH CÁCH SỐNG
VÀI TRAO ĐỔI NHỎ HÀNG NGÀY