2012

Enjoy ! Tận hưởng Cuộc sống !
Kỳ thủ bắn tên và sự đắc ngộ
Nhặt chuyện nhỏ tìm ý đẹp !
Ta thét lên hỏi Đấng Tối Cao ?!
Tự răn mình trên đường tranh đấu
Hành trình ‘Con Gà’
Về các Loài