Từ Vũ trụ tới Tâm Linh

Từ Vũ trụ tới Tâm Linh

HIỂU BIẾT VŨ TRỤ LÀ TIẾP CẬN TÂM LINH

Con người luôn trăn trở về hành trình sống của mình : Từ đâu ? Và xuyên từ Quá khứ ( Tiền kiếp / Điều đã xảy ra / những Chứng hành ) tới Tương Lai ( Kiếp sau / Hậu vận / điều ứng báo ) à Để mong lập trình đời sống của mình hòa hợp với Quy luật của Càn Khôn, cụ thể là muốn biết Cách / Hướng / Kết của những điều mình sẽ hành động, trải qua…. Ví như:
• Thờ cúng / Xem bói / Reo quẻ
• Xác định Bản thân và đối tác : Tướng / Số / Phận / Vận / Thời
• Khả năng điều chỉnh : Chấn ( đề phòng ) / Trạch ( củng cố ) / Yểm ( ngăn chặn ) / Chỉnh ( thuận thế ) / Chế ( phù hợp )
• Để biết : Hợp / Kỵ / Xung / Khắc / Họa 

Đó chính là Tâm linh vậy. Bởi thế Tâm linh thực ra là trên tầng điều khiển, cận tâm lý. Tam nguyên của Tâm Linh là : ( Thuyết Nhân Quả / Dự báo Tương lai / Kiếp siêu thoát ), mà con người cố lý giải . Có bốn dạng thức : Tâm Linh Suy diễn ( như là có sự sống trong Vũ trụ ) / Tâm linh Siêu hình ( như cho rằng có Ma Quỉ ) / Tâm linh Tín điều như Chúa là Sứ Giả của Thượng Đế ). Tâm linh khoa học như tôi cố gắng trình bày dưới đây ( trong đó, tôi dựa trên Tiên đề Thuận Nghịch sau : mọi điều hễ hiện thức trong tư duy của con người đều là nghiệm ở đâu đó trong Vũ trụ, và những quy luật của Vũ trụ đều có nghiệm trong cuộc sống con người trên Trái đất )

Dưới đây là trích một phần chính trong bài nói chuyện của tôi trong một số buổi diễn thuyết với các Doanh nhân

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.